HACCP - система: Анализ на опасността и контрол на критичните точки

HACCP е система за безопасно производство на хранителни продукти чрез анализ и контрол на биологичните, химичните и физическите рискове. Тя е научно обоснован и систематичен подход, който има превантивен характер, за предотвратяване на рисковете от замърсяване на храните и намаляване вероятността от тяхната поява.

В основата на изискванията на HACCP са залегнали принципите на Codex Alimentarius, съдържащи препоръки, касаещи безопасността на храните, които са включени в законодателствата на страните членки на ЕС.

Успешното приложение и внедряване на НАССР система е в тясна зависимост от добре специфицирани, документирани и напълно функциониращи програми за хигиена на храната.

HACCP системите са приложим за всички звена от хранителната верига, както и такива които произвеждат опаковки за хранителни продукти, препарати за почистване и дезинфекция за хранителни обекти, храни за животни и препарати за растителна защита.