ISO 14001 - Система за управление и опазване на околната среда

ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.

Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.

ISO 14001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина, предмет на дейност, степен на развитие или местоположение, която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда.

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 14001:
• Повишава се доверието на партньори и външни заинтересовани страни;
• Позволява на организацията да управлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели;
• Минимизира се рискът от екологични инциденти и се намаляват последиците от тях;
• Повишаване на екологичното съзнание на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите “зелени” практики извън организацията;
• Ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите;
• Идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия;
• При ефикасно прилагане се елиминира напълно рискът от санкции от страна на контролни органи.