ISO 22000: 2018 – Система за управление безопастността на храните

FSSC 22000 е международен стандарт, разработен за сертифициране на Системи за управление безопасността на храните (СУБХ) за производители на хранителни продукти.

Стандартът FSSC 22000, разработен и притежание на Фондацията за безопасност на храните, е базиран основно на комбинацията от изискванията на ISO 22000 и PAS 220. FSSC 22000 получава пълно признаване от GSFI, преминавайки успешно през процеса на сравнителен анализ.

Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GSFI), бенчмарк органа за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните, като схемите BRC , IFS Foodи SQF. Строгият елемент на ISO 22000 в стандарта съответства на други сходни системи за управление, каквито са ISO 9001 и ISO 14001 , с цел постигане на ефективна интеграция на системата.

Кой трябва да използва FSSC 22000?
За разлика от ISO 22000 , който е приложим за всички организации в хранителната верига, FSSC 22000 е проектиран специално за производители на храни. Схемата е предназначена за осъществяването на одит и сертифициране на система за управление на безопасност на храните запроизводители на храни, които преработват и произвеждат:
• Бързоразвалящи се продукти от животински произход, с изключение на подлежащите на клане и разфасовабе, (т.е. месо, птици, яйца, млечни и рибни продукти);
• Бързоразвалящи се растителни продукти (т.е. пресни плодове и пресни сокове, консервирани плодове, пресни зеленчуци, консервирани зеленчуци).
• Продукти с дълъг срок на годност при стайна температура (консервирани продукти, бисквити, закуски, масло, питейна вода, напитки, тестени изделия, брашно, захар, сол).
• (био)химически продукти за производството на храни (т.е витамини, добавки и био-култури), но с изключение на технически и технологични помощи.
Забележка: Транспортиране и съхранение на място и като част от операцията са включени (напр. зреене на сирене). Той е приложим за всички организации за производство на храни в тези категории, независимо от големината и сложността, с търговска или нетърговска дейност, обществени или частни.

Ползите от получаване на сертификат FSSC 22000:
• Удовлетворение на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, включващи качество, безопасност и гаранция за произход;
• Намалени оперативни разходи – чрез непрекъснато подобряване на процесите и резултат на оперативната ефективност;
• Оперативната ефективност – чрез интегриране на пре-реквизитни рограми, HACCP с мотото PDCA на ISO 9001 с цел повишаване ефективността на Системата за управление безопасността на храните;
• Подобрени взаимоотношения между заинтересованите страни – включително персонал, клиенти и доставчици;
• Спазване на законодателството – чрез разбиране въздействието на законовите и регулаторни изисквания върху организацията и нейните клиенти, и проверяване на спазването им чрез извършване на вътрешни одити и наблюдения от ръководството;
• Подобрено управление на риска – чрез по-голяма съгласуваност и проследимост на продукта;
• Доказани бизнес препоръки – чрез независима проверка на познатите стандарти;
• Възможност да спечелите повече бизнес – в частност там, където поръчките изискват сертификат като условие за доставка.